image description
image description

KEMEKO-BH d.o.o. Reciklaža Otpada - Lukavac

Puračić, Purče Bosanskog bb. , 75300 Lukavac., Lukavac

Opis

KEMEKO u BiH je najveći izvoznik opasnog otpada iz Bosne i  Hercegovine u zemlje Evropske Unije. Za skladištenje opasnog otpada do njegovog  konačnog zbrinjavanja u spalionicama zapadne Europe raspolaže sa specijalnim  skladišnim kapacitetima ukupne površine oko 10.000m².

 

Djelatnost KEMEKO-BH d.o.o. u Bosni i Hercegovini je  sljedeća:

Sakupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta opasnog  otpada do konačnog zbrinjavanja, osim radioaktivnog otpada,

a posebno:

– Otpadna ulja, emulzije i zauljene vode

– Zauljeni kruti otpad (zemlja, piljevina, pijesak, …)

– Otpadna otapala

– Otpadne boje i lakovi

– Otpadne druge kemikalije (laboratorijske i sl.)

– Drugi organski i anorganski kruti i tekući otpad

– Lijekovi sa isteklim rokom trajanja

– Druge opasne materije, koje se upotrebljavaju u procesu  proizvodnje ili nastaju tokom proizvodnog procesa

– Plinske i sprej boce

– Rabljene gume

– Elektronski i električni otpad

– Otpadni freon i drugi opasni plinovi

– Zaštitna sredstva u poljoprivredi i voćarstvu

– Kemikalije koje zahtijevaju posebnu pažnju

– PCB kondenzatori i transformatori

– Akumulatori i druge vrste baterija

– Ambalaža opasnih materija

– Građevinski i izolacijski otpad koji sadrži azbest

– Obrada medicinskog otpada sterilizacijom sa uređajem  Converter serije H. U uređajima se obrađuje infektivni, potencijalno infektivni  otpad, oštri predmeti….

– Bioremedijacija zemljišta kontaminiranog ugljikovodonicima

– Skladištenje prema propisima za određenu vrstu

– Zbrinjavanje opasnog otpada, po pravilu u inostranstvu(Austrija, Njemačka)

– Specijalna čišćenja u industriji gdje se upotrebljavaju  mehaničke metode, biotehnologije, ultrazvuk, kemijske metode i druge koje su zaodređenu vrstu čišćenja optimalne

 

Po želji naručioca možemo preuzeti menadžment sa svim  otpadom koji se stvara u krugu naručioca (opasni otpad, sekundarne sirovine,komunalni otpad, …).


Adresa


src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/owl.carousel.min.js">